Przedszkole

Szkoa

Zaprzyjanione szkoy

Blog SKO

Kapital Ludzki

kp

euefs p-kolor

Patron PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 18 października 2013 22:31

wyszynskiKardyna Stefan Wyszyski (1901 - 1981) urodzi si 3 sierpnia w miejscowoci Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. By drugim dzieckiem pastwa Wyszyskich (ojciec Stanisaw, matka Julianna). Pierwsza bya crka Anastazja, pniej jeszcze dwie dziewczynki: Stanisawa i Janina oraz syn Wacaw (zmar w wieku 11 lat). Ks. Wyszyski mwi: "A w domu nad moim kiem wisiay dwa obrazy: Matki Boej Czstochowskiej i Matki Boej Ostrobramskiej. I chocia w onym czasie do modlitwy skonny nie byem, zawsze cierpic na kolana, zwaszcza w czasie wieczornego raca, jaki by zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu si dugo przygldaem si tej Czarnej Pani i tej Biaej. Zastanawiao mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga - biaa. To s najbardziej odlege wspomnienia z mojej przeszoci". Rodzice wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna i zboa, ktre w jzyku polskim oznacza e jest z Boga, co Prymas przypomina po latach w wielu swoich kazaniach. Niemniej jednak to kult maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czuo dla matki by pierwszymi i najsilniejszymi odczuciami jakie Stefan Wyszyski wynis z domu rodzinnego. Od 1910 roku Stefan uczszcza do trzeciej klasy szkoy podstawowej z rosyjskim jzykiem nauczania, mieszczcej si w Andrzejewie. Midzy nauczycielem a modzie istniao napicie, wywoane atmosfer panujc w pastwowym szkolnictwie rosyjskim. Surowy preceptor kaza ambitnemu Stefanowi klcze w kcie za jakie psoty szkolne. Zdarzyo si to take w czasie miertelnej choroby matki Stefana. Kara polegaa na klczeniu bez obiadu. Tymczasem wesza do klasy modsza siostra Stefana, Stasia. Zdenerwowany chopiec pomyla, e przynosi wiadomo o mierci mamy, ale okazao si, e ojciec wzywa go na obiad. Bezwzgldny nauczyciel doskoczy do chopca i napierajc na niego powiedzia:
"A ja Ci mwi, e zostaniesz bez obiadu." I wtedy 9-letni Stefan wykaza si nie lada charakterem mwic:
- Mam do nauki pana profesora!
- Co ty powiedziae?
- Mam do nauki pana profesora - powtrzy may Wyszyski.
- To wicej do szkoy nie przychod!
- Ju wicej nie przyjd!

I rzeczywicie tak si stao, a Stefan uczy si dalej przy pomocy korepetytora, a potem w szkole im. Wojciecha Gorskiego w Warszawie. Wczeniej jednak spotkaa go pierwsza prawdziwa tragedia. 31 padziernika 1910 r. straci matk, ktra umara majc zaledwie 33 lata. Byo to dla niego wielkim ciosem. Tu przed mierci matka polecia mu "ubra si", co w rodzinie majcej bliski kontakt z czynnociami liturgicznymi zrozumiane zostao jako "przywdzianie szat kapaskich". mier matki nie zaamaa go ale skierowaa ku Matce Niebieskiej - ku Tej, "ktra nie umiera". Jak sam powie po latach: "Pojechaem z prymicj na Jasn Gr, aby mie Matk... Matk, ktra ju bdzie zawsze...". W czasie trudnych chwil aresztowania, atakw na Koci znowu zwrci si do Matki Boej, poddajc Jej w opiek siebie i cay nard.

Nauka

Po ukoczeniu gimnazjum w Warszawie i omy (gdzie przenis si po wybuchu I wojny wiatowej) wstpi do Seminarium Duchownego we Wocawku. Zmaga si wtedy ze swym sabym zdrowiem, co opnio troch jego wicenia kapaskie, ktre przyj 3 sierpnia 1924 roku. Po roku pracy diecezjalnej biskup wocawski skierowa go na dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W latach 1924-1929 studiuje wic na Wydziale Prawa Kanonicznego, a pod kierunkiem ks. Antoniego Szymaskiego, przeprowadza studia z zakresu katolickiej nauki spoecznej i ekonomii w Wydziale Prawa i Nauk Spoeczno-Ekonomicznych. W czerwcu 1929 roku doktoryzowa si z prawa kanonicznego, obroniwszy prac pt. "Prawa rodziny, Kocioa i pastwa do szkoy". W okresie studiw dziaa spoecznie w Stowarzyszeniu Katolickiej Modziey Akademickiej "Odrodzenie", ktre byo orodkiem nowatorskich prdw w katolicyzmie polskim. W 1930 roku zosta profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyszym Seminarium Duchownym we Wocawku.

Przed Wojn

Po studiach uda si w podr naukow po krajach Europy Zachodniej. By w Austrii, Woszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Interesowa si szczeglnie Akcj Katolick i dziaalnoci chrzecijaskich zwizkw zawodowych. Wykada nauk spoeczn w Wyszym Seminarium we Wocawku, by redaktorem miesicznika "Ateneum Kapaskie", dziaa wrd robotnikw, wykada na uniwersytecie Robotniczym.

Okres Wojny

W czasie wojny, ze wzgldu na swoje zaangaowanie spoeczne oraz przedwojenne publikacje powicone totalizmowi hitlerowskiemu by poszukiwany przez Niemcw. Na polecenie rektora seminarium ks. Korszyskiego opuci Wocawek i ukrywa si we Wrociszewie i w Laskach pod Warszaw, a take u swojej rodziny. Bierze udzia w konspiracyjnym nauczaniu modziey i w niesieniu pomocy ludnoci. Zdarzy si przy tym nawet niecodzienny wypadek, kiedy to ks. Wyszyski trafi do chaupy wycieczonej, rodzcej kobiety. Nie mg ju sprowadzi pomocy, wic w tej dramatycznej chwili zosta poon i pielgniark. W czasie Powstania Warszawskiego by kapelanem grupy "Kampinos" Armii Krajowej oraz szpitala powstaczego w Laskach. Ksidz Wyszyski noc godzinami sta nieruchomo i bogosawi ponca Warszaw, w kaplicy dugo lea krzyem, modli si za ginc stolic, za umierajcych ludzi i za tych, ktrym dane bdzie przetrwa.

Po Wojnie

Po zakoczeniu dziaa wojennych wrci do Wocawka i zacz organizowa Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 roku zosta rektorem seminarium, podj te obowizki redaktora tygodnika diecezjalnego "ad Boy". W 1946 roku przez Ojca witego Piusa XII mianowany zosta biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakr biskupi przyj 12 maja na Jasnej Grze z rk Prymasa Augusta Hlonda, po ktrym dwa lata pniej przej obowizki Prymasa Polski. Zostaje te wtedy arcybiskupem Gniezna i Warszawy. Po mierci kardynaa Hlonda, wobec wzrastajcych naciskw komunistycznych wadz polskich, w sytuacji jawnego przeladowania Kocioa (nawet za cen podwaenia polskiej racji stanu, szczeglnie przy tworzeniu polskiego Kocioa na Ziemiach Zachodnich) Prymas Wyszyski zmuszony by prowadzi polityk ustpstw wobec "nowej wadzy". Aby uchroni Koci i nard od rozlewu krwi podj decyzj o zawarciu "porozumienia", podpisanego przez Episkopat i Wadze Pastwowe 14 lutego 1950 roku. Posdzany w zwizku z tym o zbytni ugodowo wobec systemu komunistycznego, zmagajc si z opozycj wspieranych przez komunistw "ksiy patriotw" i wieckich dziaaczy katolickich (zwaszcza spod znaku "Paxu") stara si ks. Prymas uratowa resztki wolnoci Kocioa w Polsce, a zarazem resztki wolnoci dla wszystkich Polakw, bowiem odtd, przez lata budowania socjalizmu w Polsce sta si Koci jej jedynym ordownikiem. Wadze komunistyczne nie zamierzay jednak dotrzymywa zobowiza nawet tego, daleko idcego w ustpstwach porozumienia, raz za razem amic jego postanowienia.

Kapelusz kardynalski i wizienie

Na konsystorzu 12 stycznia 1953 roku zosta Prymas Wyszyski kardynaem. Nie mg jednak osobicie odebra kapelusza kardynalskiego, gdy wadze polskie odmwiy wydania mu paszportu. Zaostrza si ju kurs polityki wobec Kocioa a w tym samym roku, 26 wrzenia 1953 roku Prymas zosta aresztowany i wywieziony z Warszawy.

W opinii lubelskiego Urzdu Bezpieczestwa Kardyna Stefan Wyszyski to: zdolny dyplomata, socjolog, kaznodzieja i wrg Polski Ludowej. Miejscem pierwszej izolacji Prymasa od spoeczestwa by Rywad Krlewski. Stara wie leca midzy Radzyniem Chemiskim a Jabonowem Pomorskim. Prymasa wiziono od 26.09. do 12.10.1953 r. Przebywa tu w celi wityni, ktr wadali Bracia Mniejsi Kapucyni. Z zapiskw Prymasa: "(...) to nie jest wizienie. Pomimo to czuwa nade mn blisko 20 ludzi "w cywilu". Nie opuszczaj korytarza i w dzie i w nocy; skrzypice kroki sysz cay dzie". Jeden z braci zakonnych wspomina: "W czasie naboestw... otwieralimy drzwi z chru kocielnego... a brat organista goniej gra, aby da mono Ksidzu Prymasowi czenia si z naszymi modlitwami". Pobyt w Rywadzie Kardynaa Wyszyskiego Bracia Kapucyni upamitnili fundujc tablic z brzu, na ktrej umieszczono podobizn Prymasa i okolicznociowy tekst.

Drugim miejscem odosobnienia Kardynaa Wyszyskiego by 700-letni Stoczek Warmiski, 11 km na wschd od Lidzbarka, midzy Olsztynem i Bartoszycami. Prymas zosta przywieziony do Stoczka noc 12.10.1953 i przebywa tu do 6.10.1954.

Tak ks. Wyszyski opisuje swoj now "siedzib": "Jest to duy dom, stary budynek poklasztorny, wieo opuszczony przez nieznanych nam mieszkacw. Wszdzie s lady prowadzenia remontw. Korytarze wybielone, podogi zagruntowane. Pokoje nosz znami wieej roboty, bardzo tandetnej. Pod domem lady wylanej farby, rozrzucone pdzle, odrzucone mieci do sadzawki podokiennej. Na murach zabytkowego domu zna, e miecie byy wyrzucane oknami. Znajdujemy fragmenty sprztu liturgicznego: poamane lichtarze, rozbite kropielnice, jakie resztki krzyw i figurek Matki Boej. W ogrodzie cieki wieo przysypane tym piaskiem. Wiele drzew wycitych. Drzewa stojce przy wysokim parkanie, niemal wszystkie s okrcone drutem kolczastym do wysokoci parkanu. Wiele drzew, ktre rosy bliej parkanw cito, inne podpiowano do poowy, niektre z nich naleay do zabytkw drzewnych. Wszdzie peno zaniedba i mieci.(...)". Roczny pobyt Stefana Wyszyskiego w tym miejscu rwnie zosta upamitniony w postaci epitafium z brzu z tekstem: "Nauczycielowi Narodu - wraz z Warmi i Mazurami - pami i cze. Jzef Glemp, Prymas Polski 22 V 1982". Miejsce to odwiedzi abp Luigi Poggi, nuncjusz apostolski do specjalnych porucze. W ksidze pielgrzymw zanotowa "Z ywym i gbokim wzruszeniem zwiedziem to Sanktuarium Maryjne, gdzie Wielki Prymas Kardyna Stefan Wyszyski tak wiele wycierpia i tak duo si modli".

Od 6.10.1954 do 26.10.1955 wiziono Prymasa w trzecim miejscu, tym razem w Prudniku lskim, lecym okoo 7 km od granicy czeskiej. Kardyna Wyszyski zapisa w dzienniku: "Za kilka dni Polska rozpocznie niezwyky Rok Jubileuszowy: 300 lat obrony Jasnej Gry. (...) Warto myle o "obronie Jasnej Gry" roku 1955. - Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, Kocioa - przed zalewem nowych "czarw".(...) "Obrona Jasnej Gry" dzi - to obrona chrzecijaskiego ducha Narodu, to obrona kultury rodzimej, obrona jednoci serc ludzkich - w Boym Sercu(...)".

Czwarty i ostatni etap przetrzymywania w wizieniu Prymasa trwa od 27.10.1955 do 28.10.1956 w Komaczy, miejscowoci na cakowitym odludziu, okoo 30 km na poudnie od Sanoka, niedaleko granicy ze Sowacj. Przeniesienie internowanego do Beskidw Wschodnich nastpio za spraw Episkopatu, ze wzgldu na zy stan zdrowia Prymasa. W budynku klasztornym, ktry nalea do sistr zakonnych nazaretanek nie byo elektrycznoci, wystarczajcej iloci opau, radia, telefonu, apteki i pomocy lekarskiej. Wadze uznay Komacz za miejscowo lec w pasie granicznym i zorganizoway now placwk WOP. Ksidza Prymasa mogli odwiedza wycznie ksia biskupi i rodzina. Wizie, w przeciwiestwie do poprzednich miejsc, mg korzysta ze spacerw wrd prawie dzikiej przyrody. 16 maja 1956 roku w Komaczy powsta tekst odnowionych lubw Narodu (ktrych idea zrodzia si podczas uwizienia w Prudniku), zoonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Grze jako Jasnogrskie luby Narodu w obecnoci milionowej rzeszy pielgrzymw. Na tronie przygotowanym dla Prymasa zoono biao-czerwone re. 25.10.1956 przyjechali do Komaczy Zenon Kliszko, wiceminister sprawiedliwoci i pose Wadysaw Biekowski. Prosili Prymasa o niezwoczny przyjazd do Warszawy z uwagi na zaistnia tam sytuacj polityczn. Rozmowy trway dwie godziny. Prymas postawi warunki, ktre zostay przyjte. Dotyczyy one:
- decyzji obsadzania stanowisk kocielnych przez biskupw,
- powrotu wszystkich biskupw ordynariuszy na ich stanowiska biskupie,
- kontroli seminariw duchownych przez wadze kocielne, a nie, jak dotychczas, rzdowe,
- praw do swobodnej katechizacji modziey, prawa do wydawania prasy katolickiej.

Nowe tysiclecie i nowy papie

W latach 1957 - 1965 prowadzi Wielk Nowenn przed Jubileuszem Tysiclecia Chrztu Polski, ktr przygotowywa nard do religijnego przeycia tej rocznicy. W 1957 roku rozpocz Nawiedzanie Polski przez kopi Cudownego Obrazu Matki Boej Czstochowskiej. Nowenn zakoczy 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Boej za wolno Kocioa w Polsce i wiecie. W uroczystoci wzi udzia cay Episkopat Polski, take Karol Wojtya. 26 sierpnia 1969 roku powoa do istnienia duszpasterski ruch Pomocnikw Matki Kocioa. W poowie lat szedziesitych wraz z Episkopatem Polski zwrci si do biskupw niemieckich z gestem pojednania narodw polskiego i niemieckiego, co spowodowao negatywn i gwatown reakcj wadz partyjnych i pastwowych. Bra udzia we wszystkich wydarzeniach powojennej Polski, wspierajc nard szczeglnie w chwilach wanych, przeomowych i dramatycznych, ktrych tak wiele byo w PRL-owskiej historii Polski. W latach szedziesitych czynnie uczestniczy w pracach Soboru Watykaskiego II. Na auli soborowej cieszy si wielkim uznaniem wrd biskupw wiata. Na rce Pawa VI zoy memoria Episkopatu Polski o ogoszenie Maryi Matk Kocioa. Ojciec wity speni te prob 21 listopada 1964 roku.

6 padziernika 1978 roku na Stolic Piotrow zosta wybrany Polak - kardyna Karol Wojtya, z ktrym Prymas Wyszyski pozostawa w bliskich stosunkach. Podczas wyboru Karola Wojtyy na papiea prymas Polski podszed do papiea, klkn i ucawa jego do. W tym momencie Jan Pawe II podnis si z miejsca, uklkn przed Prymasem i trwali obydwaj tak we wzruszajcym ucisku. Po chwili papie wypowiedzia sowa: "Czcigodny i umiowany ksie Prymasie pozwl, e powiem po prostu, co myl. Nie byoby na stolicy tego Papiea - Polaka, ktry dzi peen bojani Boej, ale i peen ufnoci rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie byo Twojej wiary nie cofajcej si przed wizieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kocioa gdyby nie byo Jasnej Gry i tego caego okresu dziejw Kocioa w Ojczynie naszej, ktry jest zwizany z Twoim biskupim i prymasowskim posugiwaniem". W czerwcu 1979 roku Prymas Tysiclecia przyj, po raz pierwszy w Polsce widzialn Gow Kocioa - Ojca witego - Jana Pawa II.

28 maja 1981 roku, w Uroczysto Wniebowstpienia Paskiego Prymas Tysiclecia, Kardyna Stefan Wyszyski odszed do Boga. Mia 80 lat. 57 przey w kapastwie, 35 lat by biskupem, 32 lata arcybiskupem gnienieskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, 28 lat czonkiem Kolegium Kardynalskiego. W 1989 roku rozpocz si jego proces beatyfikacyjny, ktry 6 lutego 2001 roku, po dwunastu latach zosta zamknity. Zakoczya go uroczysta Msza w. w archidiecezji warszawskiej w. Jana. Proces otwarty zosta przez Prymasa Polski Jzefa Glempa. Podstaw do jego wszczcia stanowia sawa witoci Prymasa Tysiclecia wrd wiernych, hierarchii, biskupw, kapanw i osb wieckich. Opinia witoci po mierci kard. Wyszyskiego utrwalaa si, ksztatowa si tzw. kult prywatny (przejawia si m.in. nawiedzaniem grobu Prymasa, czy te miejsca jego uwizienia, np. w Prudniku oraz zanoszeniem do Boga modlitw za jego porednictwem). 29 maja 1989 roku ksidz Prymas Glemp powoa Trybuna Beatyfikacyjny, w skad ktrego weszli:
- ks. bp Stanisaw Kdziora, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Warszawie
- ks. Grzegorz Kalwarczyk, ks. dr Andrzej Gaka, ks. praat Marcin Wjtowicz,
- o. Gabriel Bartoszewski OFMCap,
- ks. Andrzej Tokarski,
- ks. Andrzej Balewski i Katarzyna Michalska,
- br. Marian Markiewicz CFCI.

W jego trakcie odbyo si 289 sesji, przesuchano 59 wiadkw, dokadnie przebadano spucizn pisarsk Prymasa. Zarwno t drukowan jak i nie drukowan. Ostatnia sesja wyznaczona odbya si o godz. 16:00. Dokumentacja zgromadzona podczas procesu przekazana bdzie do watykaskiej Kongregacji Spraw Kanonizacji. Teraz, oprcz orzeczenia o heroicznoci cnt potrzebne jest rwnie stwierdzenie cudu za wstawiennictwem Stefana Kardynaa Wyszyskiego.

Rok Kardynaa Tysiclecia

"Po gbokich przeyciach Roku Jubileuszowego, ktry koczy drugie tysiclecie chrzecijastwa, rozpoczynamy nowy etap historii. Radujemy si, e naszym pierwszym krokom na tej przeczy czasu towarzyszy duchowa obecno mojego Wielkiego Poprzednika".

To sowa specjalnego listu, jaki kard. Jzef Glemp, Prymas Polski, skierowa na inauguracj Roku Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Uroczystoci rozpoczy si 21 stycznia o godz. 9.00 w kociele witego Krzya w Warszawie. Dziki radiowej Mszy w. moga w nich uczestniczy caa Polska. Rok 2001 zosta ogoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Kardynaa Stefana Wyszyskiego. 25 padziernika 1999 r. posowie jednogonie przyjli uchwa, aby uczci "wielkiego Polaka, kapana, ma stanu, ktrego ycie i dziaalno wpisay si na trwae do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myl spoeczna i wzr patriotyzmu pozostaj aktualne i maj szczeglne znaczenie dla odradzajcej si III Rzeczypospolitej". Rok Kardynaa Wyszyskiego bdzie bogaty w wydarzenia. 6 lutego w Warszawie zamknity zosta na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiclecia. Pami o jego osobie bdzie obecna podczas kwietniowych uroczystoci wojciechowych w Gnienie oraz 3 maja na Jasnej Grze. W maju odbd si te uroczystoci polonijne w Chicago, a w kraju we Wocawku. Centralne obchody z udziaem Episkopatu Polski planowane s 28 maja w Warszawie - w 20. rocznic mierci Prymasa. Dzie pniej na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego odbdzie si okolicznociowe sympozjum. 3 sierpnia - w 100. rocznic urodzin Kardynaa - planowane jest spotkanie w Zuzeli na Podlasiu, gdzie Stefan Wyszyski w 1901 r. przyszed na wiat. Rok Kardynaa Stefana Wyszyskiego obfitowa bdzie w liczne dowody pamici - duchowe i materialne.

Osoba ksidza Prymasa jest obecnie symbolem umiowania wolnoci, sprawiedliwoci oraz czci dla czowieka. Sta si znakiem jednoci wszystkich Polakw.
Jana Pawa II, ktry Prymasa Tysiclecia nieustraszonym rzecznikiem czowieka, jego nienaruszalnych praw w yciu osobistym, rodzinnym, spoecznym i narodowym, a take "przykadem ywej mioci Ojczyzny, ktry musi by policzony jako jeden z najwikszych mw w jej dziejach".

Strony powicone Kardynaowi Stefanowi Wyszyskiemu:

Wikipedia

http://wyszynski.sej.pl/

http://wyszynskiprymas.pl/

 

Sondy

Licznik odwiedzin

Użytkowników : 3
Artykułów : 97
Zakładki : 27
Odsłon : 69671

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości